Thành lập mới và Tham gia vào các Công ty và Tổ chức khác

Công ty có quyền thành lập các công ty con hay tham gia vào các công ty các tổ chức,  học viện khác nếu có cùng tiêu chí hoạt động như của vdwf.