Quĩ Du học

  1. Hỗ trợ các quan hệ nhà trường giữa Việt nam và Đức
  2. Hỗ trợ và Tổ chức cho học sinh Việt nam sang học tiếp tại Trường THPT tại Đức để vào thẳng Đại học.
  3. Giới thiệu và Tổ chức các khóa học tiếng Đức cho học sinh, sinh viên và cán bộ Việt nam