Cựu Sinh viên Đức (Deutschland-Alumni)

Cựu Sinh viên Đức (Deutschland-Alumni) là:

  • những ai đã tham gia các Khóa Đào tạo nâng cao Chuyên môn tại Đức hay tại nước đang phát triển bằng ngân sách Đức
  • những ai từ các nước đang phát triển đã Học tập hay Học nghề tại Đức bằng kinh phí tự túc hay kinh phí từ nguồn khác
  • những người Đức đã được tài trợ bằng ngân sách Đức trong khuôn khổ Chính sách Kinh tế Đối ngoại hay Chính sách Phát triển Đối ngoại

Thời hạn tối thiểu cho các Khóa Đào tạo nâng cao Chuyên môn là 3 tháng, cho Học tập hay Học nghề là 2 năm.

Posted in News, Chưa được phân loại.